betöltés folyamatban...

Dr Shoes

2018.09.07. - 11:14

Újra nyereményjáték a facebookon

Ismét nyereményjáték a facebook oldalon

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Dr. Shoes és Athletastic közös nyereményjátéka

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban, mint „Nyereményjáték Szabályzat a szervező (a továbbiakban, mint „Szervező”) által a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/athletastic/) időről időre meghirdetett nyereményjátékra vonatozik („Nyereményjáték post”).

1.A Szervező adatai:

Név: Athletastic Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.

Cégjegyzékszám: 01 09 271218

Adószám: 25370221243

Facebook oldal: https://www.facebook.com/athletastic/

E-mail: info@athletastic.com

2.A részvétel feltételei

2.1. A Nyereményjátékban a felhívásban megadott időtartamban a Nyereményjátékban feltett kérdésekre vagy felhívásra a Szervező Facebook oldalán https://www.facebook.com/athletastic/közzétett Nyereményjáték post alá, kommentben megadott névvel, és a Szervező Facebook oldalának likeolásával lehet részt venni. Az oldalt like-oló, és / kommentelő (a továbbiakban, mint „Játékos”) a komment megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Nyereményjáték Szabályzatot. A Szervező a Nyereményjáték postot a Facebook oldalon bejegyzésként jeleníti meg, a Nyereményjáték kezdetét jelezve (amennyiben az előre nem lett közzé téve). A Szervező nyilvános üzenetei (postok) tartalmazzák a  játékra történő felhívást, valamint linket a Nyereményjáték Szabályzathoz.

2.2. A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyaroroszágon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: (i) a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont). A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél vagy megpróbál visszaélni.

2.3. A Nyereményjáték időtartamának lejártát követően küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. A komment elküldését követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

3.Sorsolás menete

3.1. A Nyereményjáték nyereményét a közzétett nyilvános felhívás/bejegyzés tartalmazza, jelen esetben a Vogue rendezvényhajó felajánlását.  A felhasznált fényképek csak illusztrációk, a nyeremény azoktól eltérhet.  Nyereménycsomag esetén a tartalmának megváltoztatási jogát a Nyeremény Partner fenntartja. A szervező fenntartja a jogot, hogy érdekkörén kívül eső esemény miatt, amely előre nem látható okból következik be, a bejelentett nyeremények helyett azonos vagy nagyobb értékűeket ajánljon fel.

3.2. A Szervező a nyereményt a kommentet elküldő Játékosok között véletlenszerű sorsolás alapján sorsolja. A sorsolásban az adott forduló kérdésére/felhívására (amennyiben több fordulós a Nyereményjáték) helyes választ adók/kommentelők kerülnek be. A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor a Nyereményjáték post kihirdetését szeptember 17.-én.   A nyereményjáték jellegétől függően, a Szervező a sorsolásra három tagú zsűrit is kijelölhet a nyereményjáték felhívásban teljesített feladat értékelése és a nyertesek kiválasztására. A zsűri tagjait a Szervező a posztban közzéteszi. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó fizetési kötelezettségnek a nyertes Játékos köteles eleget tenni.

3.3. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, (így különösen ha a 7. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg a Szervező részére a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére Ha sem a második pótnyertes sem felel meg a Szabályzatban előírtaknak vagy a kapcsolatfalevétel sikertelen, a nyeremény sorsolása eredménytelen.

3.4. A Szervező a Nyereményjáték nyertesét a Facebook oldalán közzéteszi, közölve a nyertes Facebook profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a kommentre adott válaszával vagy privát üzenetben közli, amelyben felhívja a nyertest, hogy a Facebookon privát üzenetben küldje meg a Szervező részére a nevét, postacímét és telefonszámát. A nyerteseknek a felhívást követő 1 (1) napon belül válaszolniuk kell a Szervezőnek. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott határidőn belül, a Nyertes elismeri, hogy sem a Szervező, sem a Nyereményjátét Partner nem köteles a Nyereményt biztosítani; valamint az eredmény kihirdetését követő 1 napon belül, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a Nyereményre már nem lesz jogosult.

4.Nyeremény átadása

4.1. A nyereményt a Szervező az eredményhirdetést követő 1 napon belül adja át a nyertesnek, személyesen, futárszolgálat vagy postai kézbesítés útján a nyertes által megadott címre, vagy e-mail útján, a nyeremény jellegétől és a Szervező kizárólagos döntésétől függően. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes jogosult, e jog nem ruházható át. Azokat a nyertes nem kifogásolhatja, azok cseréjét nem kérhetik és pénzre nem válthatók át semmilyen okból. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervező részére. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem felelős a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

5.Adatvédelem

5.1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve – a Nyereményjáték megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel céljából. Az adatkezelő megegyezik a Szervezővel. A promóciós játék keretében történő adatkezelés célja az Athletastic márka promóciója a nyereménysorsolásokon keresztül, amely alapján az Athletastic a játékosok által megadott adatokat a nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében kezelheti. Az Athletastic a személyes adatokat az érintettek hozzájárulásával kezeli az Info tv. 5.§ (1) bek. és a 20.§ (1) bek. alapján (tájékozott hozzájárulás). Ha az érintett személy a Nyereményjáték szabályzatot elfogadja és a játékban részt vesz, akkor a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez is hozzájárul. Jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulását a Facebook poszt alatti kommenteléssel fogadja el a játékos. Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján személyes adatnak minősül az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés is. A nyereményjáték során kisorsolt nyertesnek, a nyeremény átadása céljából és a nyeremény jellegétől függően az alábbi adatokat szüskéges megadnia: teljes név, e-mail cím, telefonszám (mobil), cím

5.2.A kezelt adatok köre az adatkezelés jelen nyilatkozat fenti pontban megjelölt célokhoz igazodik, azok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges és az adatkezelés a célok eléréshez szükséges mértékű.

5.3. A nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében történő adatkezelés időtartama a Játékszabályzat szerint kisorsolt összes nyeremény nyertesek részére történő átadásának napja, de legkésőbb az átadástól számított egy év.

5.4.Az Athletastic az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó adatkezelés minden lényeges körülményéről. Az Athletastic a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelme esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. Amennyiben az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, a tájékoztatás ingyenes. Az érintett jogosult továbbá a személyes adatai törlését kérni, illetve megilleti a tiltakozás joga.

5.5. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat, illetve adatvédelmi jogsértés esetén bírósági utat is igénybe vehet.

6. A szervező felelőssége

6.1. A Szervező nem vállal felelősséget:

- a helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli,

- a nyeremény hibáiért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják,

- bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget,

- ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

- a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági vagy késedelmes teljesítésből eredő igényeket illetően azzal, hogy az ajándék gyártója/forgalmazója által vállalt jótállást, szavatosságot a nyertes érvényesítheti.

6.2. A nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

6.3. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

6.4. A Játékosok kötelesek együttműködni a szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, ezzel kapcsolatosan a Szervezőt felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja

7.A Játékos Felelőssége

7.1. A Játékos által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, cselekményért kizárólag az adott tartalmat közzé- vagy elérhetővé tett Játékos tartozik felelősséggel. Minden Játékos köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

7.2. A Játékos által közzé tett tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat különösen, de nem kizárólag:

- nem sértheti más szerzői jogait,

- nem sérthet egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogot,

- nem sérthet jóhírnevet, emberi méltóságot, vagy egyéb személyhez fűződő jogot (pl. vulgáris, súlyosan becsületsértő kijelentés, vagy pornográf tartalom),

- nem lehet faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentét kiváltására alkalmas, illetve nem válthat ki társadalmi ellenérzést.

- nem reklámozhat egészségre ártalmas anyagokat, illetve nem ösztönözhet ilyen anyagok használatára,

- nem tartalmazhat bűncselekményt, arra irányuló felhívást,

- nem tartalmazhat államtitkot vagy szolgálati titkot,

- nem tartalmazhat jogosulatlanul, vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat,

- nem tartalmazhat tiltott reklámot, és nem sértheti a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket,

- nem szolgálhat promóciós célt,

- semmilyen egyéb jogszabályba nem ütközhet.

7.3. A szervezőnek jogában áll a felsorolt tilalmak megszegése esetén az érintetett tartalmakat indokolás nélkül törölni. A kifogásolt tartalom törlését követően a Játékos a nyereményjátékban a továbbiakban nem vesz részt, és a Játékos a Szervezővel szemben a jogsértő tartalom törlésével, és a játékból való kizárással kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat, a bekövetkezett kárért a Szervező nem vállal felelősséget.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A szervező jelen Szabályzat változtatásának, illetve a nyereményjáték megszüntetésének jogát fenntartja és vállalja, hogy amennyiben jelen szabályzat bármely része a nyereményjáték időtartama alatt módosul, vagy a nyereményjáték megszüntetésre kerül, akkor a módosított játékszabályzatot- a módosítások megjelölése mellett- vagy a megszüntetés tényét a Facebook oldalán haladéktalanul közzéteszi. A nyereményjátékban résztvevő játékosok a részvétellel tudomásul veszik, hogy az esetleges módosításokról külön értesítést nem kapnak és a saját felelősségük az esetleges módosításokról a fenti oldalon megfelelően tájékozódni.

8.2. A Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Facebook a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

8.3. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Nyereményjáték Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

 

Budapest, 2018.09.07